Hajaasustusprogramm 2021

Hajaasustuse programmi 2021. a taotlusvoor avatakse 1. veebruaril 2021 ning taotluste esitamise tähtpäev on 1. aprill 2021.

Programm on suunatud kõigi Eesti maakondade hajaasustusega piirkondadele. 

Programmi eesmärgiks on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades. 

Eesmärgi saavutamiseks toetatakse programmist majapidamiste veevarustussüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede seotud tegevusi.

Veevarustussüsteemide valdkonnas toetatakse järgmisi hooneväliseid kvaliteedinõuetele vastava joogivee kättesaadavuse tagamiseks vajalikke tegevusi:

1) puur- ja salvkaevude rajamine ja puhastamine, kaevumajade püstitamine;
2) olemasolevatest või uutest kaevudest veetorustiku rajamine ja selle ühendamine hoonesisese veevarustussüsteemiga;
3) vee pumpamiseks ja puhastamiseks vajalike tehniliste seadmete ja tarvikute soetamine ning paigaldamine, sealhulgas selleks vajalike elektritööde tegemine;
4) liitumine ühisveevärgiga;
5) vanade puurkaevude lammutamine;
6) rajatud hooneväliste veevarustussüsteemide teostusmõõdistamine;
7) joogivee kvaliteedi analüüs.

Maksimaalne toetus ühe majapidamise kohta on 6500 eurot. Taotleja ja kaastaotleja oma- ja kaasfinantseering peab kokku moodustama vähemalt 33% projekti abikõlblikest kuludest.

Programmi raames saab toetuse taotlejaks olla füüsiline isik, kelle alaline ja rahvastikuregistri andmete kohane elukoht on käesoleva aasta 1. jaanuarist kuni toetuslepingu sõlmimiseni hajaasustuse piirkonnas asuv majapidamine, millega seotud projektile toetust taotletakse. Taotlejal ei tohi olla kohalike ja riiklike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud.

Taotleja peab taotluse esitamisel arvesse võtma ka ehitusseadustikust tulenevaid nõudeid projekteerimisele ja ehitamisele. 

Taotlus koos kohustuslike lisadokumentidega tuleb esitada paberil või digitaalselt allkirjastatuna vallavalitsusele e-posti aadressile.

Hajaasustusprogrammi üldise koordineerimisega tegeleb Rahandusministeerium ning projekti elluviimist korraldab Riigi Tugiteenuste Keskus. Vaata lähemalt ka riigihalduse ministri 22.02.2018 a määrusest nr 14 "Hajaasutuse programm".


Eelmine
PUURKAEVU RAJAMINE | Palju see maksab ja millest sõltub hind?

Kirjuta esimene kommentaar

Email again: